JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
  • Każde dziecko traktujemy indywidualnie, a nasze działanie jest odpowiedzią na Jego potrzeby.
  • Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący wysoki poziom wiedzy i kompetencji zawodowych.

Szkolenie - Metoda Strukturalna- nauka czytania i pisania

 

Pakiet Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.
Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel/ terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.
Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki/ terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.
Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.
Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.
Deficyty te występują najczęściej u osób z:
• dysleksją rozwojową,
• niepełnosprawnością intelektualną,
• niedosłuchem,
• niedowidzeniem,
• dyslalią,
• dyzartrią,
• afazją,
• ADHD,
• autyzmem i zespołem Aspergera,
• zaburzeniami zachowania,
• innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).
Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:
1. Diagnozie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP - Karty Oceny Czytania i Pisania).
2. Motywacji do nauki czytania i pisania podlegającej ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.
3. Terapii z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.
4. Współpracy nauczyciela/ terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.
5. Systematyczności ćwiczeń.
Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).
Pakiet Metoda Strukturalna zawiera:
• 1. Podręcznik Metoda Strukturalna
2. Karty badania KOCP
3. Instrukcje szczegółowe – i-KOCP
4. Materiały diagnostyczne KOCP:
• książeczka,
• liniatura,
• przesłona,
• ołówek.
5. Materiały terapeutyczne Metoda Strukturalna:
• ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 1
• ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 2.
• ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 3.
• ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 4.
• ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 5.
• tabele do ćwiczeń w czytania sylab – 4 części (komplet),
6. Tabele do ćwiczeń w czytania sylab – 4 części (komplet).
7. Arkusz systematyczności i postępów w nauce czytania i pisania Metodą Strukturalną.
8. Kwestionariusz oceny zaangażowania rodziców/opiekunów w naukę czytania i pisania.

UWAGA! W trosce o prawidłowe wykorzystanie metody nauki czytania i pisania oraz rzetelną diagnozę, z Metody Strukturalnej korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorkę i otrzymały certyfikat.
Adresatem szkolenia są: osoby posiadające operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci pedagogiczni i inni.

 

Prowadzący: dr Joanna Guzik - Iwińska - autorka metody
Termin: 26.05.2018
Czas: 9:00 - 16:00
Miejsce: SALUS Centrum Rozwoju i Terapii ul. Biskupa Nankera 222 Piekary Śląskie
Cena: 270 zł

PAKIET Metoda Strukturalna to metoda nauki czytania i pisania dla uczniów z deficytami rozwojowymi - 399 zł